Пріоритетні напрямки роботи школи:

         Вважаємо пріоритетними на 2021-2022 навчальний рік роботу над питаннями, які необхідні для успішного виконання поставлених завдань:

-впровадження компетентнісного підходу при вивчені навчальних предметів;

- реалізація основних положень особистісно- орієнтованого підходу до навчання та виховання;

-розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;

-реалізація системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;

-організація роботи предметних методичних об’єднань;

-цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

-виконання завдань Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти” ;

-впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

-вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;

-робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

-проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

-продовження роботи над методичною темою «Розвиток педагогічної майстерності вчителів на основі інноваційних підходів до  навчально-виховного процесу»;

-нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП;

-забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;

-науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

-врахування учителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

-активна діяльність педагогів над поповненням, оформленням кабінетів;

-глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі І-ІІІ ступенів, адаптацій учнів у школі,

-організація роботи щодо виконання рекомендацій районних конференцій, атестаційної комісії;

-перехід на новий зміст навчання учнів 9-х класів;

-активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

-робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, бездоглядності  та безпритульності;

-дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обстеження учнів у школі;

-створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи;