Відгуки та пропозиції
Ви знаходитесь на сайті Корделівської СЗШ І-ІІІ ступенів.

Головна » Навчальна робота

Аналіз методичної роботи за 2016-2017 н.р.

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2016-2017н.р. робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію методичної  проблеми «Розвиток педагогічної майстерності вчителів на основі інноваційних підходів до  навчально-виховного процесу».

Методична робота  будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Мета, завдання та зміст методичної роботи в школі  були направлені на вирішення таких проблем:

- аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я учнів, стану викладання предметів;

- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті;

- наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи;

- підготовку методичних рекомендацій щодо реалізації державних стандартів загальної середньої освіти;

- створення організаційних  умов для безперервного вдосконалення фахової  та професійної майстерності педпрацівників;

- керівництво роботою методичних об’єднань і різноманітних форм методичної роботи, координацію їхньої діяльності;

- проведення методичних заходів, спрямованих  на творчий розвиток педагогів, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду;

- залучення педагогів до творчої пошукової роботи;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

      - продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров'я учнів.

 З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань.

      У 2016-2017н.р. методична рада школи працювала над проблемою «Використання інноваційних методів та прийомів на етапі засвоєння нових знань».    

У 2016-2017н.р. було проведено 4 засідання  методичної ради на яких обговорювалися такі питання:

-підведення підсумків методичної роботи за 2015-2016н.р.  та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2016-2017 н.р.;

- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсі творчих робіт МАН;

- робота з вчителями, що відчувають утруднення в роботі;

- хід атестації педагогічних працівників;

- гурткова та позакласна робота з предметів;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну конференцію передових педагогічних ідей ;

- підсумки вивчення стану викладаннянавчальних предметів у 2016-2017 н.р..

      Всі засідання методичної ради пройшли на належному рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації. На засіданнях методичної ради розглядалися актуальні  питання роботи педагогічного колективу школи.

      Дирекція школи і методична рада впроваджують різноманітні форми методичної роботи з учителями:

   - індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, наставництво,   стажування, методичні консультації, співбесіди;

  - групові форми роботи: методичні об’єднання, творча група;

 - колективні форми роботи: педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, науково-практична конференція круглий стіл.

Було сплановано аналітико-прогностичну діяльність педагогічного колективу, яка передбачає:

·        моніторинг успішності учнів ;

·        аналіз контрольних робіт;

·        рейтинг досягнень педагогів;

·        звіт методичних об'єднань за навчальний рік;

·        вивчення стану викладання предметів;

·        визначення проблем та шляхи їх подолання.

Навчально-виховний процес школи мав повне програмове забезпечення на даний навчальний рік:

·        навчальні програми;

·        календарно-тематичне планування;

·        навчально-довідкова література;

·        довідкова література;

·        підручники;

·        фахові журнали;

·        бібліотечні ресурси;

·        методичні розробки.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі успішно працюють  6  методичних об’єднань:  гуманітарного циклу (керівник Сирота Н.М..), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Синиця Т.В.), фізико-математичного циклу (керівник Панчишен М.П.), природничого циклу (керівник Васковнюк Л.Д.), початкових класів (керівник Трохимнюк Н.М.), класних керівників (керівник Бульківська А.І.).  Керівники методичних об’єднань – це вчителі-методисти, старші учителі. Саме вони здійснювали методичне і практичне забезпечення засідань методичних об’єднань. Діяльність методичних об’єднань була спрямована на забезпечення  засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання і виховання школярів.

За  навчальний рік кожне методоб’єднання провело по п'ять засідань, на яких заслухано та обговорено заплановані доповіді, проведено моніторингові  дослідження з літературного читання в 2-их класах та математики у 3-іх класах. Також вивчались нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо початку навчального року, ведення та перевірки зошитів, класних журналів, обсягу  домашніх завдань, єдиних вимог до виконання письмових робіт з української мови та літератури,   щодо проведення державної підсумкової атестації  у 4, 9-их та 11-му  класах,  щодо завершення навчального року.

Кожне методоб’єднання працювали згідно плану тематичних засідань, проводились конференції, семінари, диспути, круглі столи,  аукціон педагогічних ідей, захист рефератів тощо. Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

- результати навчально-виховної роботи;

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

- аналіз стану викладання предметів:

- стан виконання навчальних планів і програм;

- використання інноваційних технологій, їх ефективність;

- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;

- стан позакласної роботи вчителів з предметів;

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

З найбільш досвідчених педагогів, які поглиблено вивчали певну проблему і забезпечували творче впровадження в практику школи висновків науки, перспективного педагогічного досвіду у школі створено творчу групу учителів, керівником якої є Ковальова О.О.. Члени творчої групи працювали над проблемою: «Використання інноваційних методів та прийомів на заключному етапі уроку».

Методична рада школи розглядає плани роботи предметних методичних об’єднань, спрямовує їх діяльність на підвищення фахової підготовки педагогів відповідно до потреб навчально-виховного процесу, координує методичну роботу з молодими спеціалістами.

На початку навчального року заступником директора школи з навчально-виховної роботи Мазур І.С. були проведені консультації з планування та ведення шкільної документації, методики викладання навчальних предметів у 2016-2017н.р..

Питання реалізації навчально-методичних проблем обговорювалось на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, нарадах при заступниках директора з навчально-виховної роботи та виховної роботи, засіданнях шкільних предметних методичних об’єднань, науково-практичних семінарах, засіданнях творчої групи.

Усі найважливіші справи школи вирішувались  на засіданнях педагогічної ради. Педагогічні ради проводились у традиційних і нетрадиційних формах. Протягом 2016-2017 н.р. були проведені засідання таких педагогічних рад: «Фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів у школі» (педрада-круглий стіл), «Прогресивні методичні підходи в вихованні учнів, як запорука якісного впровадження основних орієнтирів виховання в навчально-виховний процес» (педрада-дискусія), «Самоосвіта вчителів як складова системи внутрішкільної методичної роботи» (педрада-круглий стіл), «Використання інноваційних методів та прийомів на заключному етапі уроку».

         Продовж начального року  проведено педагогічні читання: «Захаренко О.А. – видатний український педагог, громадський діяч». На базі школи у 2016-2017 н. р. відбувся районний семінар учителів трудового навчання. Свою майстерність демонструвала учитель трудового навчання Ломачевська Т.О..

Відповідно до плану роботи школи, з метою впровадження в практику учителів передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у школі проводились предметні тижні, тижні педагогічної майстерності (тиждень наставника і тиждень молодого спеціаліста), тренінги.

Важливим етапом у методичній роботі з педагогами є організація семінарів-практикумів та психолого-педагогічних семінарів. Тематика їх різноманітна: «Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів», «Шляхи запобігання професійного вигорання педагогічних працівників», «Асортивність управління агресією» тощо.

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи – портфоліо вчителя.

Педагогічний колектив активно працював над реалізацією програми «Обдаровані діти». Виявлення і розвиток природних здібностей дітей прослідковувалось у предметних олімпіадах, творчих конкурсах.

        У шкільних предметних олімпіадах взяли участь 132 учні, у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад– 51 учень. За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад  учні нашої школи посіли 21 призове місце: Бульківська Олена, 8 клас – ІІ місце – біологія; Лахман Діана, 9 клас – ІІІ місце – трудове навчання; Балко Назар, 9 клас – ІІ місце – трудове навчання, Пугач Наталія, 9 клас – І місце – біологія, - ІІ місце – географія , Набокова Олена, 9 клас - ІІІ місце –англійська мова;  Зданєвич Олександра,  9 клас - ІІІ місце –англійська мова;  Бенедюк Софія, 10 клас – І місце – російська мова, ІІ місце – географія, ІІІ місце – англійська мова; Янківська Вікторія, 10 клас – ІІ місце географія; Магден Катерина, 10 клас – ІІ місце – англійська мова; Кухар Олександр – І місце – ІКТ, Загробський Денис, 11 клас – І місце- технології, Кліщук Марія, 11 клас – І місце – англійська мова; українська мова, російська мова, Козачківська  Дарина, 11 клас – ІІІ місце – англійська мова, математика, біологія, ІІ місце - фізика. На обласному етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з російської мови учениця 11 класу Кліщук Марія заняла ІІІ місце. Також школярі здобули 4 призових місця в районному конкурсі Всезнайок серед молодших учнів.

У 2016-2017 н.р. учениця 8 класу Васюра Вікторія здобула І місце у районному етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а учениця 11 класу Кліщук Марія виборола І місце у  районному етапі та ІІІ місце в обласному етапі конкурсу знавців творчості Т.Г.Шевченка. В районному етапі обласного конкурс з англійської мови «Spelling Bee» учні нашої школи отримали 4 призові місця: Рудик Наталія - 10 клас –ІІІ місце; Підопригора Вікторія - 10 клас –ІІІ місце; Зданєвич Олександра – 9 клас –І місце;  Горюк Каріна –6- клас – І місце.

 На даний час 3 наші учениці навчаються в Малій академії наук України (відділення мовознавства, базова дисципліна -  англійська мова). 

Учні нашої школи були учасниками і переможцями Міжнародних конкурсів «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Sunflower», «Геліантус» та Всеукраїнського конкурсу «Олімпус».

За результатами предметних олімпіад педагоги школи були відзначені Грамотами Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації – Олійник Л.М. (учитель російської мови та зарубіжної літератури), Бобруйко Л.М. (учитель української мови та літератури).

Учитель інформатики та математики Івчук О.В. здобула І місце в районному та ІІ місце в обласному конкурсі «Вчитель року» в номінації «Інформатика» та була нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

У 2016-2017 н.р. у навчальному закладі була продовжена робота по обладнанню кабінету «Олімпійської освіти» та поновлено дидактичними матеріалами кабінети початкових класів.

        З метою забезпечення високого методичного та професійного рівнів учителів важливим моментом у кадровій роботі є атестація та курсова перепідготовка. У 2016-2017 н.р. курсову перепідготовку при Вінницькій академії неперервної освіти пройшли такі учителі:

1)    Оліх В.В.– директор школи;

2)    Пархомчук С.П. – учитель початкових класів;

3)    Кубряк О.І. – заступник директора з виховної роботи;

4)    Івчук О.В.– учитель математики та інформатики.

Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. проходила за планом заходів із проведення атестації:

- перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників;

- закріплення членів адміністрації за вчителями школи;

- визначення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії;

- оформлення методичних матеріалів з метою поповнення методичного кабінету школи.

         На період атестації вчителів складено графіки проведення відкритих уроків та позакласних заходів учителів, які атестуються, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури вчителів у педагогічному колективі, серед учнів та їхніх батьків.

         За наслідками атестації педагогічним працівникам у 2017 році було присвоєно такі кваліфікаційні категорії та звання:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Терентьєвій О.А., учителю початкових класів.

Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

- «спеціаліст вищої категорії»  та підтверджено звання «Старший вчитель» учителю початкових класів Дідук Л.Д.;

- «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено звання «Старший вчитель»  учителю англійської мови Ковальовій О.О.;

- «спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно звання «Старший вчитель» учителю початкових класів Секрет О.В.;

- «спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно звання «Учитель-методист» учителю математики та інформатики Івчук О.В..

         Своїм досвідом роботи та педагогічними надбаннями учителі ділилися під час проведення в школі відкритих уроків. Відкриті уроки учителів школи

стали справжньою школою ППД, упровадженням сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі. Переважна більшість учителів проводять нетрадиційні уроки, використовуючи інтерактивні методи навчання.

Одним із вирішальних питань методичної роботи є самоосвіта вчителя.

   Займаючись самоосвітою вчителі самі вибирали напрям і зміст своєї роботи і з якими      джерелами будуть працювати. Самоосвіту  вчителі сплановували в індивідуальних  планах, де зазначались зміст, форми та терміни виконання.

    Серед питань самоосвіти розглядались наступні:

Які питання виносяться для самостійного опрацювання, яку методичну літературу планується опрацювати;

- Оформлення матеріалів для методичної скарбниці;

- Організація навчально-виховної та позакласної роботи;

- Робота з обдарованими дітьми та підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, складання індивідуальних планів для невстигаючих учнів.

    Педагоги школи підписують фахові журнали, освітянську пресу, самоосвітня робота вчителів спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи інноваційних технологій.  

        Отже, план методичної роботи школи на 2016-2017 н.р. повністю реалізований. Підсумки участі педагогічних працівників у загальношкільних та районних педагогічних заходах, предметних олімпіадах, семінарах свідчать про ефективність та результативність методичної роботи.

         Значну роботу проведено з підвищення якості педагогічної культури, етики і поведінки вчителя у колективі та серед учнів.

         Аналізуючи виконавчу дисципліну педагогічного колективу, слід відзначити, що всі розпорядження та накази адміністрації і вищестоящих органів освіти виконувалися в зазначені терміни, чітко та організовано.

 Методична робота, що проводиться в школі, сприяє росту педагогічної майстерності вчителів, підвищенню рівня навчально-виховної роботи в школі.

       Робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві, на створення системи планомірного поповнення школи висококваліфікованими спеціалістами, на забезпечення високої суспільної результативності професійної діяльності вчителів та створення сприятливих умов для життя професійної діяльності.

         Наприкінці навчального року адміністрацією школи було проведено розширене засідання педагогічного колективу, де обговорювалися питання про результати роботи у навчальному році та планування роботи на 2017-2018н.р. .

 

 

Робочий план школи. Аналіз виконання навчальних програм за

І семестр 2017-2018 н.р..

 

Робочий план школи розроблено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

  Робочі навчальні плани на 2017-2018 навчальний рік складаються:

  • для початкової школи (1-4 класи) – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 , із змінами (додаток № 1);
  • для основної школи (5-9 класи) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, ( в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664 ), із змінами (додаток № 12);
  • для старшої школи (10-11 класи) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами (додаток № 2).

 

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом І семестру 2017-2018 н.р. були проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали. Проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, практичних, контрольних робіт. Протягом протягом І семестру 2017-2018 н.р.  школа була повністю укомплектована педагогічним кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних, контрольних, лабораторних та практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсії. Графік контрольних робіт виконано. У грудні 2017р. в початковій школі була проведена перевірка навички читання вголос.

Контрольні роботи проводились у різних формах: тести, граматичні завдання, усні опитування, практичні роботи.

        

 

Аналіз навчальної роботи

Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років. Станом на 15 січня 2018р. в школі навчається 360 учнів. Всі учні атестовані. За підсумками І семестру 2017-2018 н.р. на високому і достатньому рівні навчалися – 92 учні, на високому рівні – 57 учнів. Всього: 149 учнів. 

У 2016-2017н.р. отримали:  свідоцтво звичайного зразка – 33 учні;

                    свідоцтво з відзнакою – 5 учнів;

                    атестат звичайного зразка – 24 учні;

                     Золоту медаль – 1 учень.