Відгуки та пропозиції
Ви знаходитесь на сайті Корделівської СЗШ І-ІІІ ступенів.

Головна » Нормативно-правова база » Статут школи

СТАТУТ

Корделівської середньої загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів

с. Корделівка

Вінницька область

Калинівський район

(нова редакція)

2012 р.

 


І.Загальні положення

 

   1.1.Корделівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Корделівка Вінницька область Калинівський район знаходиться у комунальній власності (далі–навчальний заклад)

   1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 22445, Вінницька область,  Калинівський район, с. Корделівка, вул. Київська, 4.

   1.3.Загальноосвітній навчальний заклад (далі-навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний код 26142074

   1.4.Засновником навчального закладу є територіальна громада Корделівської сільської ради.  Адреса: 22445, Вінницька область,  Калинівський район , с. Корделівка, вул. Київська 56, ідентифікаційний код 04328602.

   1.5.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

   1.6.Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обовязків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних  переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

   1.7.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

   1.8.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом. Зміни до статуту затверджені сесією сільської Ради та погоджені відділом освіти Калинівської райдержадміністрації.

   1.9.Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

   1.10.У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

   1.11.Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи ї засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

·         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і не рухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

   1.12.У навчальному закладі створюються та функціонують методичні обєднання учителів, учнівське врядування.

   1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Корделівським ТМК;

   1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування

 

2.1. Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, закріпленої за закладом сільською Радою.

2.2. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх-заяви батьків або осіб, які їх замінюють ),  свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документа про відповідний рівень освіти.

2.3.    До 1 класу зараховуються, як правило,  діти з шести років.

2.4.  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання  до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини переходу, довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу, особової  справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

 

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

   3.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

   В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

   План роботи затверджується радою навчального закладу.

   3.2. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

   Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

   У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

   3.3.Відповідного до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів відповідно до вікових та природних здібностей дітей.

   3.4.Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання .

   3.5.В школі функціонують групи продовженого дня для учнів 1-4 класів.

   Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

   Визначається такий режим роботи груп продовженого дня з 1200 до1700.

   3.6.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

  3.7.  Навчальні заняття у закладі розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

   Навчальний рік поділяється на семестри.

 3.8.Канікули – осінні, зимові, весняні. Загальна їх тривалість протягом навчального року становить менш як 30 календарних днів.  

 3.9.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у першому класі - 35 хв., у другому - четвертому класах - 40 хв., у п’ятому – одинадцятому класах - 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

   3.10. Тривалість перерв між уроками встановлена з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і гарячого харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великих перерв - 20 хв (після 2 та 3 уроків)

   3.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

   3.12. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

  3.13. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

   3.14.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

     ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійсню­ється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань.

   У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватись словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2-го класу.

   У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

   У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються навчальні досягнення учнів за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 

4.4.  Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та МОЗ.

4.5. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.6.  Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.8.  Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.9. Учням, які закінчили старшу школу 11-й  клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.10. Випускникам 9-х, 11-х  класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.11.  За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х  класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

    За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.12.  Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою.

 

V. Виховний процес

 

 

 

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учні закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

   6.1.Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

·         учні;

·         керівники;

·         психологи;

·         педагогічні працівники;

·         бібліотекарі;

·         інші спеціалісти;

·         батьки або особи, які їх замінюють.

   6.2. Статус, права і обовязки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

   6.3.Учні закладу мають гарантоване державою право на:

·         доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

·         вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

·         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

·         участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

·         перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

·         участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

·         участь у роботі добровільних самодіяльних обєднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

·         повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

·         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують їх честь і гідність;

·         безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

   6.4.Учні закладу зобовязані:

·         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

·         підвищувати свій загальний культурний рівень;

·         брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами, навчальним планом та статутом закладу;

·         дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

·         виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

·         дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

·         дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

·         брати участь у різних видах трудової діяльності;

·         дотримуватись правил особистої гігієни.

   6.5.Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

   6.6.Призначення на посаду,  звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

   6.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

   Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

   Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що предбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

   6.8 Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обовяз’ків крім випадків, передбачених законодавством.

   Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

   За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання.

   6.9.Педагогічні працівники закладу мають право:

·         самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоровя учнів;

·         брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

·         обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·         проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

·         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·         вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

·         на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·         об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·         порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

   6.10.Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

·         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

·         контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

·         нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

·         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоровя, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

·         виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

·         виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

·         брати участь у роботі педагогічної ради;

·         виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;

·         готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

·         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; 

·         виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

·         вести відповідну документацію.

   6.11.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

   6.12. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

   6.13.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

·         обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

·         створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

·         звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

·         приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

·         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

·         на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

   6.14.Батьки та особи, які замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної  середньої освіти їх виховання і зобов’язані:

·         створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

·         забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

·         поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

·         постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

·         виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

·         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

   6.15.Представники  громадськості мають право:

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

·         керувати учнівськими обєднаннями за інтересами і гуртками , секціями;

·         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу ;

·         проводити консультації для педагогічних працівників;

·         брати участь в організації навчально-виховного процесу;

   6.16.Представники громадськості зобов’язані:

   дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу , рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

VІІ. Управління навчальним закладом

 

   7.1.Управління навчальним закладом здійснюється його засновником Корделівською сільською Радою та Калинівським районним відділом освіти.

   Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.   

       Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки , успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

   Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади відділом освіти Калинівської райдержадміністрації . Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора згідно із законодавством.

   7.2.Директор навчального закладу:

·         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

·         організовує навчально-виховний процес;

·         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

·         відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

·         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

·         забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

·         розпоряджається в установленому порядку шкільним майном та його коштами;

·         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·         забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

·         призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

·         вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

·         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

·         здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обовязкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

·         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

·         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обовязки працівників навчального закладу;

·         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

·         щороку  звітує про свою роботу на загальних зборах колективу, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

   Директор навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу.

     7.3.Педагогічна рада розглядає питання:

·         удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·         планування та режиму роботи навчального закладу;

·         варіативної складової робочого навчального плану;

·         переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

·         підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

·         участі в інноваційній та експеремантальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

·         морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу.

   7.4. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

   Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

   7.5.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

   7.6.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

   Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

·         працівників навчального закладу-зборами трудового колективу;

·         учнів навчального закладу другого-третього ступеня-класними зборами;

·         батьків, представників громадськості-класними батьківськими зборами .

   Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 20, учнів – 20, батьків і представників громадськості – 20.

   Термін їх повноважень становить 1 рік.

   Загальні збори (конференція) правочинні , якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

   Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

   Загальні збори (конференція) :

·         обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

·         заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

·         розглядають питання навчально-виховної , методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

·         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

   7.7. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

   7.7.1.Метою діяльності ради є:

·         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

·         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

·         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

·         розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

·         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, повязаних з організацією навчально-виховного процесу.

   7.7.2. Основними завданнями ради є:

·         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сімєю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

·         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

·         формування навичок здорового способу життя;

·         створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

·         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

·         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експерементальної роботи педагогів;

·         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

·         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

·         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

·         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

·         зміцнення партнерських звязків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

   7.7.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості . Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

   Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

   На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

   7.7.4.Рада навчального закладу діє на засадах:

·         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

·         дотримання вимог законодавства України;

·         колегіальності ухвалення рішень;

·         добровільності і рівноправності членства;

·         гласності.

   Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

   Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

   Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

   У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

   Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осб, які їх замінюють, та громадськості.

   У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

   До складу комісії входять предсавники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

   7.7.5.Очолює раду навчального закладу голова, який оборається їз складу ради.

   Голова ради може бути членом педагогічної ради.

   Головою ради можуть бути директор та його заступники.

   Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

   Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

   7.7.6.Рада навчального закладу:

·         організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

·         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

·         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

·         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

·         затверджує режим роботи навчального закладу;

·         сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

·         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

·         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденцій розвитку регіону, суспільства і держави;

·         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

·         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

·         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

·         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

·         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

·         вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

·         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість , батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

·         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

·         розглядає питання родинного виховання;

·         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

·         сприяє педагогічній освіті батьків;

·         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

·         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учням;

·         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

·         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

·         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

   Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

           7.8. При навчальному закладі створений і діє батьківський комітет:

7.9.Положення про батьківський комітет приймаєтья на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по школі. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

Батьківський комітет  очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету - один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).

Для координації роботи до складу комітету входить заступник  директора з виховної роботи.

Діяльність комітету здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства держави в галузі освіти, Типових положень про загальноосвітню установу, статуту загальноосвітньої установи та даного положення.

Рішення комітету є рекомендаційними.

Обов'язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по школі

7.9.1.Основними завданнями комітету є сприяння керівництву навчального закладу:

 • в удосконалюванні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров'я учнів;
 • у захисті законних прав та інтересів учнів;
 • в організації та проведенні загальношкільних заходів;
 • організація роботи з батьками (законними представниками) навчального закладу, учнями з роз'яснення їхніх прав та обов'язків, значення всебічного виховання дитини в родині;
 • сприяння забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу (надання допомоги у придбанні підручників, у підготовці наочного методичного приладдя);
 • координація діяльності класних батьківських комітетів;
 • проведення роз'яснювальної й консультативної роботи серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов'язки;
 • сприяння у проведенні загальношкільних заходів;
 • участь у підготовці школи до нового навчального року;

·         контроль за організацією якості харчування учнів, медичного обслуговування. разом із керівництвом навчального закладу;

·         надання допомоги керівництву школи в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів;

·         розгляд звернень на свою адресу, а також звернень з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням директора школи;

·         обговорення локальних актів школи з питань, що входять у компетенцію комітету;

·         участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм;

·         взаємодія з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя;

·         взаємодія з педагогічним колективом  школи з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів;

·         взаємодія з іншими органами самоврядування навчального закладу з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

7.9.2. Відповідно до компетенції, установленої дійсним положенням, комітет має право:

·         вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування навчального закладу й одержувати інформацію про результати їх розгляду;

·         звертатися за роз'ясненнями в установи й організації;

·         заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва школи, інших органів самоврядування;

·         викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів;

·         брати участь в обговоренні локальних актів школи;

·         давати роз'яснення та вживати заходи з розглянутих звернень;

·         виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині;

·         організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій;

·         розробляти та приймати локальні акти (про класний батьківський комітет, про постійні й тимчасові комісії комітету).

Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

7.9.3Комітет відповідає за:

·         виконання плану роботи;

·         виконання рішень, рекомендацій комітету;

·         установлення взаєморозуміння між керівництвом школи та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів;

·         прийняття рішень відповідно до діючого законодавства;

·         бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.

Члени комітету, не приймаючи участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями.

7.9.4.До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу (у залежності від кількості класів у загальноосвітньому закладі можуть входити по одному представнику від паралелі, по два представники від класу і т. п.).

Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

Чисельний склад комітету школа визначає самостійно.

Зі свого складу комітет обирає голову (у залежності від чисельного складу можуть обиратися заступники голови, секретар).

Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором школи.

Про свою роботу комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами не рідше двох разів на рік.

Комітет правочинний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені школи, документи підписують директор школи та голова комітету.

Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства школи

Протоколи зберігаються в канцелярії навчального закладу

Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.

 

 

 

 

VІІІ. Матеріально-технічна база

 

   8.1.Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

   8.2.Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

   8.3.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

   8.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовують відповідно до чинного законодавства.

   8.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивної, актової залів, бібліотеки, архіву, медичного,  комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

   8.6.Відповідно до рішення навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

IХ. Фінансово-господарська діяльність

 

   9.1.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

   9.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

·         кошти засновника;

·         кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти ;

·         кошти фізичних, юридичних осіб;

·         кошти, отримані за надання платних послуг;

·         доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень;

·         благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

   9.3.Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

   9.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

   9.5.Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

 

 

Х. Міжнародне співробітництво

 

   10.1.Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

   10.2.Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими обєднаннями інших країн.

   10.3. Участь навчального закладу і міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

ХI. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

   11.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

   11.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник.

   11.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться на рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

   11.4.У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не повязаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

XІІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

   12.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

   Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

   12.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

   12.3.У випадку реорганізації права та зобовязання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.