Відгуки та пропозиції
Ви знаходитесь на сайті Корделівської СЗШ І-ІІІ ступенів.

Головна » Річний звіт про діяльність закладу

Доброго дня, шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити відповідні підсумки роботи завучів, колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

         На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Корделівської СЗШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, батьками, громадою, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1989 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,4 га. У 2017-2018 навчальному році працює 37 педагогічних працівників та 21 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 362 учнів у 18 класах, середня наповнюваність класів становить 18 учнів.

2. Кадрове забезпечення.

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками Корделівська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.        Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Більша частина педколективу, має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід колективу.

          У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 год.

3. Методична робота.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2017-2018н.р. робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію методичної  проблеми «Розвиток педагогічної майстерності вчителів на основі інноваційних підходів до  навчально-виховного процесу».

Методична робота  будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Мета, завдання та зміст методичної роботи в школі  були направлені на вирішення таких проблем:

ñ аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я учнів, стану викладання предметів;

ñ   впровадження в практику Державного стандарту освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,  Закону України «Про освіту», передових ідей освітньої реформи, Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Концепції Нової української школи;

ñ наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи;

ñ підготовку методичних рекомендацій щодо реалізації державних стандартів загальної середньої освіти;

ñ створення організаційних  умов для безперервного вдосконалення фахової  та професійної майстерності педпрацівників;

ñ керівництво роботою методичних об’єднань і різноманітних форм методичної роботи, координацію їхньої діяльності;

ñ проведення методичних заходів, спрямованих  на творчий розвиток педагогів, вивчення , узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду;

ñ залучення педагогів до творчої пошукової роботи;

ñ підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

ñ удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

ñ підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

ñ продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров'я учнів.

 З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань.

У 2017-2018 н.р. було проведено 5 засідань  методичної ради на яких обговорювалися такі питання:

-підведення підсумків методичної роботи за 2016-2017 н.р.  та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2017-2018 н.р.;

- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсі творчих робіт МАН;

- робота з вчителями, що відчувають утруднення в роботі;

- хід атестації педагогічних працівників;

- гурткова та позакласна робота з предметів;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну конференцію передових педагогічних ідей;

- підсумки вивчення стану викладання навчальних предметів у 2017-2018 н.р.

    Всі засідання методичної ради пройшли на належному рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації. На засіданнях методичної ради розглядалися актуальні  питання роботи педагогічного колективу школи.

   Дирекція школи і методична рада впроваджують різноманітні форми методичної роботи з учителями: колективні, групові, індивідуальні.

    З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі успішно працюють  6  методичних об’єднань:  гуманітарного циклу (керівник Сирота Н.М..), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Синиця Т.В.), фізико-математичного циклу (керівник Івчук О.В.), природничого циклу (керівник Бульківська Ю.І.), початкових класів (керівник Секрет О.В.), класних керівників (керівник Бульківська А.І.). Керівники методичних об’єднань – це вчителі-методисти, старші учителі. Саме вони здійснювали методичне і практичне забезпечення засідань методичних об’єднань. Діяльність методичних об’єднань була спрямована на забезпечення  засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання і виховання школярів.

    За  навчальний рік кожне шкільне методоб’єднання провело по п'ять засідань, на яких заслухано та обговорено заплановані доповіді. Також вивчались нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо початку навчального року, ведення та перевірки зошитів, класних журналів, обсягу  домашніх завдань, єдиних вимог до виконання письмових робіт з української мови та літератури,   щодо проведення державної підсумкової атестації  у 4, 9-их класах, ДПА у формі ЗНО у 11-му  класі,  щодо завершення навчального року.

    Кожне методоб’єднання працювало згідно плану тематичних засідань, проводились конференції, семінари, диспути, круглі столи,  аукціон педагогічних ідей, захист рефератів тощо. Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

- результати навчально-виховної роботи;

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

- аналіз стану викладання предметів:

- стан виконання навчальних планів і програм;

- використання інноваційних технологій, їх ефективність;

- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;

- стан позакласної роботи вчителів з предметів;

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

   З найбільш досвідчених педагогів, які поглиблено вивчали певну проблему і забезпечували творче впровадження в практику школи висновків науки, перспективного педагогічного досвіду у школі створено творчу групу учителів, керівником якої є Олійник Л.М..  Члени творчої групи працювали над проблемою «Компетентнісний підхід у викладанні навчальних предметів».

    Методична рада школи розглядає плани роботи предметних методичних об’єднань, спрямовує їх діяльність на підвищення фахової підготовки педагогів відповідно до потреб навчально-виховного процесу, координує методичну роботу з молодими спеціалістами.

    На початку навчального року заступником директора школи з навчально-виховної роботи Мазур І.С. були проведені консультації з планування та ведення шкільної документації, методики викладання навчальних предметів у 2017-2018н.р..

    Питання реалізації   навчально-методичних проблем обговорювалось на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, нарадах при заступниках директора з навчально-виховної роботи та виховної роботи, засіданнях шкільних предметних методичних об’єднань, науково-практичних семінарах, засіданнях творчої групи.

   Усі найважливіші справи школи вирішувались  на засіданнях педагогічної ради. Педагогічні ради проводились у традиційних і нетрадиційних формах. Протягом 2017-2018 н.р. були проведені засідання таких педагогічних рад: «Врахування психолого-педагогічних аспектів, формування сприятливого психологічного клімату уроку – важлива умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу» (педрада-круглий стіл), «Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного суспільства» (педрада-круглий стіл), «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально-виховного процесу», «Використання інноваційних методів та прийомів під час проведення уроку – запорука ефективного засвоєння навчального матеріалу учнями» (педрада-дискусія).

    Продовж начального року  проведено педагогічні читання: «В.О.Сухомлинський –педагогічна спадщина». На базі школи у 2017-2018 н. р. відбувся районний семінар учителів української мови та літератури «Створення сприятливих умов для різнобічного й гармонійного розвитку особистості на уроках української мови й літератури».

   Відповідно до плану роботи школи, з метою впровадження в практику учителів передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у школі проводились предметні тижні, тижні педагогічної майстерності, тренінги.

    Важливим етапом у методичній роботі з педагогами є організація семінарів-практикумів та психолого-педагогічних семінарів. Тематика їх різноманітна: «Розвиток асертивності та управління агресією», «Шляхи запобігання професійного вигорання педагогічних працівників», «Використання елементів тренінгів під час уроків» тощо.

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи – портфоліо вчителя.

Педагогічний колектив активно працював над реалізацією програми «Обдаровані діти». Виявлення і розвиток природних здібностей дітей прослідковувалось у предметних олімпіадах, творчих конкурсах.

У 2017-2018 н.р. у навчальному закладі була продовжена робота по поновленню дидактичними матеріалами навчальних кабінетів.

         З метою забезпечення високого методичного та професійного рівнів учителів важливим моментом у кадровій роботі є атестація та курсова перепідготовка. У 2017-2018 н.р. курсову перепідготовку при Вінницькій академії неперервної освіти пройшли такі учителі:

1)    Паламарчук Г.А.– учитель української мови та літератури;

2)    Синиця Т.В. – учитель історії та правознавства;

3)    Брик В.С. – учитель фізичної культури;

4)    Кубряк О.І. – учитель математики та фізики;

5)    Бульківська Ю.І. – учитель біології та екології;

6)    Ломачевська Т.О. – учитель основ здоров′я;

7)    Козунь Н.І.– учитель математики;

8)    Король В.І. – учитель початкових класів;

9)    Трохимнюк Н.М. – учитель початкових класів;

10)     Дідук Л.Д. – учитель початкових класів;

11)     Максимчук Л.В. – учитель початкових класів;

12)     Бульківська А.І. – учитель англійської мови;

13)     Ломачевський С.В. – учитель музичного мистецтва;

14)     Мазур І.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови.

         Атестація педагогічних працівників у 2017-2018 н.р. проходила за планом заходів із проведення атестації:

-       перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників;

-       закріплення членів адміністрації за вчителями школи;

-       визначення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії;

-       оформлення методичних матеріалів з метою поповнення методичного кабінету школи.

         На період атестації вчителів складено графіки проведення відкритих уроків та позакласних заходів учителів, які атестуються, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури вчителів у педагогічному колективі, серед учнів та їхніх батьків.

         За наслідками атестації педагогічним працівникам у 2018 році було присвоєно такі кваліфікаційні категорії та звання:

·        присвоєно 11 тарифний розряд вихователю ДНЗ «Пролісок» Савченко О.Я.;

·        присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Конновій Я.Л., вихователю ГПД;

·        присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» Піроженко А.П., учителю математики та фізики;

·        присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Пархомчук С.П., учителю початкових класів;

·        присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Брик С.А., учителю хімії;

·        присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Бобруйко Л.М., учителю української мови та літератури;

·        присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель» Мазур І.С., учителю англійської мови;

Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

·        «спеціаліст вищої категорії»  учителя математики Козунь Н.І.;

·        «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено звання «Старший вчитель»  учителю української мови та літератури Паламарчук Г.А.;

·        «спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно звання «Психолог-методист» психолога Оліха В.В.;

·        «спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно звання «Учитель-методист» учителю фізичної культури Брику В.С..

Своїм досвідом роботи та педагогічними надбаннями учителі ділилися під час проведення в школі відкритих уроків. Відкриті уроки учителів школи

стали справжньою школою ППД, упровадженням сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі. Переважна більшість учителів проводять нетрадиційні уроки, використовуючи інтерактивні методи навчання, ІКТ.

Одним із вирішальних питань методичної роботи є самоосвіта вчителя.

   Займаючись самоосвітою вчителі самі вибирали напрям і зміст своєї роботи і з якими      джерелами будуть працювати. Самоосвіту  вчителі сплановували в індивідуальних  планах, де зазначались зміст, форми та терміни виконання.

    Серед питань самоосвіти розглядались наступні:

-  Які питання виносяться для самостійного опрацювання, яку методичну літературу планується опрацювати;

- Оформлення матеріалів для методичної скарбниці;

- Організація навчально-виховної та позакласної роботи;

- Робота з обдарованими дітьми та підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, складання індивідуальних планів для невстигаючих учнів.

    Педагоги школи підписують фахові журнали, освітянську пресу, використовують методичні сайти. Самоосвітня робота вчителів спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи інноваційних технологій.  

     Отже, план методичної роботи школи на 2017-2018 н.р. повністю реалізований. Підсумки участі педагогічних працівників у загальношкільних та районних педагогічних заходах, предметних олімпіадах, семінарах свідчать про ефективність та результативність методичної роботи.

         Значну роботу проведено з підвищення якості педагогічної культури, етики і поведінки вчителя у колективі та серед учнів.

         Аналізуючи виконавчу дисципліну педагогічного колективу, слід відзначити, що всі розпорядження та накази адміністрації і вищестоящих органів освіти виконувалися в зазначені терміни, чітко та організовано.

 Методична робота, що проводиться в школі, сприяє росту педагогічної майстерності вчителів, підвищенню рівня навчально-виховної роботи в школі.

       Робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві, на створення системи планомірного поповнення школи висококваліфікованими спеціалістами, на забезпечення високої суспільної результативності професійної діяльності вчителів та створення сприятливих умов для життя професійної діяльності.

         Між тим мають місце недоліки в підвищенні педагогічної культури та методичної майстерності учителів: недостатня організація методичної роботи з обдарованими  дітьми, середній рівень позакласної роботи з учнями, недостатньо використовувались в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, мало здійснюється взаємовідвідування уроків із подальшим обговоренням.

4. Навчальна діяльність учнів.

  У шкільних предметних олімпіадах взяли участь 116 учнів, у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад– 52 учнів. За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад  учні нашої школи посіли 18 призових місць: Васюра Вікторія, 9 клас – ІІ місце- російська мова; - ІІ місце- географія; -ІІІ місце- англійська мова; Захарчук Олена, 9 клас – ІІІ місце – трудове навчання; Павлюк Ева, 9 клас – ІІІ місце – ІКТ, -ІІІ місце-фізика, - ІІІ місце-українська мова; Шаєвська Анастасія, 9 клас – ІІІ місце – англійська мова; Пугач Наталія, 10 клас – ІІ місце – біологія, - ІІ місце – географія, - ІІ місце – фізика; - ІІІ місце – астрономія; Бенедюк Софія, 11 клас – ІІІ місце – російська мова, І місце – історія, - ІІ місце – українська мова, ІІ місце – англійська мова; Кухар Олександр, 11 клас – І місце – ІКТ, Пугач Володимир, 11 клас – І місце – трудове навчання. Також школярі здобули 1 призове місце в районному конкурсі Всезнайок серед молодших учнів.

У 2017-2018 н.р. учениця 10 класу Пугач Наталія здобула ІІ місце, учениця 11 класу Рудик Наталія посіла ІІІ місце, учениця 11 класу Бенедюк Софія виборола І місце  у районному етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учениця 11 класу Бенедюк Софія посіла ІІ місце у  районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, а учениця 9 класу Павлюк Ева здобула І місце у  районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та І місце в обласному етапі даного конкурсу. В районному етапі конкурс народних ремесел «Любіть Україну вишневу свою» учні нашої школи отримали 5 призових місць: Олексіюк Ростислав - 7 клас –І місце; Супрун Вікторія - 7 клас –І місце; Кондрук Руслана –7 клас – ІІ місце; Олійнічук Олена – 7 клас – ІІ місце; Зданєвич Ольга – 7 клас –ІІІ місце.  В обласному етапі даного конкурсу учениця 7 класу Супрун Вікторія здобула ІІ місце. Учень 7 класу Олексіюк Р. був нагороджений Дипломами І та ІІІ ступеня Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. Учениця 9 класу Шаєвська А. отримала грамоту відділу освіти Калинівської райдержадміністрації  за зайняте ІІІ місце в районній акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» в номінації «Кращий твір», а учениця 7 класу Синиця І. в номінації «Конкурс на кращий малюнок».  Дипломом ІІ ступеня за перемогу в районному етапі обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія» у рамках фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії -2018» в номінації «Вокал» була нагороджена учениця 8 класу Алексєєва Д. Учениця 11 класу Підопригора В. була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня за перемогу в районному етапі обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія» у рамках фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії -2018» в номінації «Художнє читання».

 На даний час  учениця 10 класу Секрет К. навчається в Малій академії наук України (відділення мовознавства, базова дисципліна -  українська мова). 

Учні нашої школи були учасниками і переможцями Міжнародних конкурсів «Лелека», «Соняшник», «Sunflower».

За результатами предметних олімпіад та змагань педагоги школи були відзначені Грамотами Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації – Бобруйко Л.М. (учитель української мови та літератури), Ломачевська Т.О. (учитель трудового навчання), Брик В.С. (учитель фізичної культури), Власюк П.В. (учитель фізичної культури), Ломачевський С.В. (учитель музичного мистецтва). Грамотами відділу освіти Калинівської райдержадміністрації за підготовку призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад були нагородженні наступні педагоги закладу: Олійник Л.М., Івчук О.В., Синиця Т.В., Мазур І.С., Бульківська А.І., Бульківська Ю.І., Ломачевська Т.О., Панчишен М.П., Піроженко А.П., Кубряк О.І., Семенова Т.М., Бобруйко Л.М., Сирота Н.М..

Учитель фізичної культури Брик В.С. здобув І місце в районному та ІІ місце в обласному конкурсі «Вчитель року» в номінації «Фізична культура» та був нагороджений Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

У 2017-2018 н.р. у школі навчалось 362 учні. Закінчують 11 клас 19 учнів. 37 учнів 9-х класів одержать свідоцтво про базову середню освіту. 37 учнів 3-8-х та 10-ого класів нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

В Україні йде процес зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ВУЗи. У 2017-2018 навчальному році тестування проходять 19 випускників нашої школи.

6. Організація виховної роботи в школі.

         На виконання першочергового завдання на 2017 – 2018 н. р.: продовжити роботу з формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь, посилити військово-патріотичне виховання учнів на кращих національних традиціях українського народу організація виховного процесу в школі на 2017-2018 н.р. здійснювалась відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про деякі  питання організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» від 27.07.2017 № 1/9-413, Концепції національно – патріотичного виховання.  Рекомендаціями були виділені напрями виховання, на які слід спиратися при здійсненні виховного процесу, а саме найпріорітетніший - національно-патріотичне виховання і супроводжуючі превентивне, фізичне, художньо-естетичне, екологічне й родинне виховання.

Національно-патріотичне виховання: вказаний напрям є пріоритетним, незамінним і, водночас, всеохоплюючим (уявити виховний процес в школі зараз неможливо  без заходів військово-патріотичної спрямованості; тих, які направленні на виховання поваги до державних і національних символів, розвиток дитячої відповідальності перед державою і людьми, підвищення рівня гуманності, моральності, самопізнання і свідомості, посилення зв’язків між українською родиною і школою).

Превентивне виховання:  протягом навчального року жодного учня, який би перебував на обліку в ССД або відділі молодіжної превенції у закладі не було. Учнів схильних до правопорушень, бродяжництва, пропусків занять без поважних причини, вживання алкоголю, наркотиків, куріння в закладі не було.

Фізичне виховання: в закладі створено безпечні та нешкідливі умови навчання, оптимальний руховий режим підтримується шляхом проведення рухливих перерв, танцювальних флешмобів, уроків фізичної культури, пропаганди здорового способу життя в рамках Тижня фізичної культури і основ здоров’я тощо. Можна стверджувати, що в школі виникає гурт спортсменів, на яких вже можна рівнятися.

Художньо-естетичне виховання: проведення традиційних для школи свят, акцій, заходів, майстер-класів, залучення до їх проведення батьків, діячів культури, митців. Участь учнів школи у більшості районних конкурсів учнівської творчості й отримання призових місць в них, як наслідок – підвищення дитячої й батьківської активності, прагнення перемог й презентації своїх талантів. Аналіз результативності участі школи в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах показала, що учні постійно  займали призові місця. Узагальнені дані виглядають наступним чином: в 22 конкурсах брали участь 165 учнів школи (81%); в більшості конкурсів  школа отримала призові місця.

Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи:  школа бере участь у традиційних конкурсах натуралістичної спрямованості «Джерело», «Ми за чисте місто, ми за чисте село» .

В 2017-2018 н.р. було активізовано проектну роботу в школі. Кожен клас обрав для себе тему над якою працювали протягом вересня 2017 – травня 2018 р., направленість проектів різнобічна й охоплює всі ціннісні орієнтири виховання. Не можна сказати, що всі колективи віднеслись до поставлених завдань однаково відповідально й тому відзначити всіх не можна.

На виконання першочергового завдання на 2017 – 2018 н. р.: через вдосконалення системи учнівського самоврядування сприяти розвитку навичок самовиховання, самовдосконалення протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу та представниками учнівського самоврядування організовувались та проводились шкільні заходи, щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та навчання учнів: спортивні змагання, різноманітні концертні та художні заходи.

Однією з умов успішного розвитку виховної роботи школи є участь органів учнівського самоврядування в діяльності виховної системи. Оскільки, наш час потребує лідерів нової формації – людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, у школі створено організацію учнівського самоврядування – добровільну організацію учнів школи, що забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами в інтересах учнів Корделівської СЗШ І-ІІІст.

Наприкінці навчального року педагогом-організатором Рудик Л.В. було проведено анкетування учасників шкільного самоврядування. Результати показали, що в нашій школі за останні роки зросла роль учнівського самоврядування (85%) і має лише позитивний вплив на життя і діяльність школи (100%). Найскладнішим у діяльності лідера виявилась організація творчих справ в класному колективі (65%) через байдужість та безініціативність інших учнів класу.

Класні керівники в лідерах класу бачать однодумця (25%) і старанного помічника (75%). Слід зазначити, що більшість класних керівників побудували демократичні стосунки в своїх колективах. Класне учнівське самоврядування з радістю відгукується на ініціативи класного керівника, виконує завдання не з примусу, а за власним бажанням. Взаємодія класного керівника й учнівського самоврядування має бути двосторонньою. Не лише вчитель диктує правила й ставить завдання, а й учні вносять свої пропозиції й реалізують їх. Саме таким чином виховується особистість – інноватор.

За інніціативи представників учнівського самоврядування в школі були започатковані конкурси «Клас року» й «Найкраща клумба». Їх метою було заохочення дітей до добросовісного ставлення до навчання і активної життєвої позиції, участі у громадському та культурному житті школи, підвищення дитячої ініціативності та активності, виявлення найбільш згуртованих і творчих класних колективів – лідерів школи, підвищення творчого потенціалу учнів, розвитку класного і шкільного самоврядування, використання сучасних форм роботи.

На виконання першочергового завдання на 2017 – 2018 н. р.: продовжити роботу щодо встановлення тісного контакту між учительським та батьківським колективами, зміцнення іміджу та підвищення рейтингу школи у селі і відповідно до напрямку «Школа - Родина» в закладі покращена робота з батьками, поширений досвід роботи з батьками, налагоджений контроль за діяльністю класних керівників в напрямку родинного виховання.

У практиці школа використовує масові, групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Проводяться індивідуальні бесіди з батьками як за ініціативою самих батьків, так і за ініціативою педагогів. Розглядаються проблеми пропусків занять дітей, про проходження медогляду дітьми, про взаємовідносини у класному колективі, про стан поведінки, здоров’я і безпеку дітей вдома. Основними колективними формами роботи з батьками є класні батьківські збори, лекції, бесіди, конференції, засідання батьківського лекторію.

Значне місце в системі роботи з батьками відводиться психолого – педагогічній освіті. Батьки мають змогу звернутися до психолога за консультацією з того чи іншого питання, рекомендації надані психологом дають можливість і класним керівникам і батькам вирішити певні проблеми. Психолог школи регулярно розробляє пам’ятки для учнів і батьків, які розповсюджуються серед них, а також вивішуються на інформаційних стендах школи.

Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя: відновлено систему роботи «Школа-Родина», розроблено План роботи школи в напряму виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей. Відповідно до планів в закладі традиційно проводяться родинні свята, загальношкільні акції й концерти де, батьки є постійними учасниками чи глядачами, засідання батьківського лекторію тощо.

На виконання першочергового завдання на 2017 – 2018 н. р.: забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчально – виховного процесу.  та з метою виховання всесторонньо розвиненої особистості протягм  2017-2018 н.р. в школі працювало три гуртки військово-патріотичної спрямованості: «Джура», «Основи захисту Вітчизни» і «Секція загальної фізичної підготовки». Гуртки працювали згідно з планом роботи школи, затвердженим директором школи. Робота всіх гуртків була правильно спланована , затверджена.  Систематично проводився облік відвідування дітей. Відвідували гуртки учні 8-11 класів, практикували свої вміння з конкурсів «Джури», стройової підготовки, фізичних нормативів. Із членів гуртів була сформована шкільна команда на районні змагання Сокіл «Джура». Процес створення команди був достатньо непростим. Необхідно було забезпечити команду учнями відповідної вікової категорії, основної групи здоров’я, маючих достатню фізичну підготовку й рівень особистої відповідальності за спільну справу. Керівнику шкільної команди Власюку П.В. та Брику В.С. це зробити вдалося і це  вплинуло, на рівень результативності  -І районне місце, ІІ обласне місце.

Гарних результатів добилися і гуртківці таких гуртків «Література рідного краю» -керівник Бобруйко Л.М. , «ДЮП» - Рудик Л.В., «Рукоділля»  - Ломачевська Т.О., їх вихованці посіли призові місця на районних та обласних конкурсах.

Для забезпечення зайнятості дітей в позаурочний час, профілактики бездоглядності, розвитку творчих здібностей дітей в школі продиться роз’яснювальна робота з батьками щодо необхідності залучення дітей до різноманітної позакласної діяльності. Класні керівники намагаються 100% залучати своїх дітей до різноманітних акцій, заходів, виховних справ, які б якісно прикрасили їх дозвілля. Аналіз загальної зайнятості дітей за рік показав наступні результати:  24% дітей займаються в шкільних гуртках; 23% відвідують гуртки й секції, 28% - займаються в гуртках від будинку творчості, які працюють в школі.

Учні Корделівської СЗШ І- ІІІ ст.. протягом 2017-2018н.р. були учасниками та переможцями шкільних, районних та обласних конкурсів:

-      Акція «Діти на дорозі», вересень 2017р.

-       Організація і проведення виставок  для учнів 2-11 класів «Моя квітуча Україна», вересень 2017р.

-       Організація і проведення вечора для старшокласників «Міс Осінь – 2017» вересень 2017р.

-      Акція «День Миру» вересень 2017р.

-      Благодійна акція «Осінні дари – на передову» вересень 2017р.

-      Благодійна акція «5 картоплин» -вересень 2017р.

-      Конкурс «Найкраща клумба» жовтень 2017р.

-      Проведення заходів до «Дня людей похилого віку», жовтень 2017р.

-      Відкритий виховний захід «Україна від козацьких часів до сьогодення» 13.10.2017р.

-      Реалізація проекту «Стань лідером свого життя», листопад 2017р.

-      Реалізація районного  проекту «Голос молоді», листопад 2017р., ІІ місце

-      «Світ оригамі», протягом 2017-2018н.р.

-      Районний конкурс «Стежками рідної землі», грудень 2017р., І місце.

-      Районна акція  «Ми за чисте місто, ми за чисте село», квітень 2018р., ІІ місце.

-      Благодійна акція «З добром і любовю до людей», зібрано 2625 грн.

-      Благодійна акція «Назустріч мрії», зібрано 355 грн.

-      Благодійна акція «Серце до серця», зібрано 350 грн.

-      Проведення турніру по шашках для учнів 5-11 класів», березень 2018р.

-      Благодійна акція «Діти-дітям», І місце (районний конкурс, грудень 2017р., учнівське врядування).

-      у районному конкурсі «Полумяні серця» - І місце.

-      у районному конкурсі «Найкраща шкільна газета» І місце (районний конкурс, березень 2018р., учнівське врядування).

-      ІІ місце  у районному конкурсі малюнків і плакатів «За здоровий спосіб життя», березень 2018р.

-      Проведення шкільного огляду художньої самодіяльності «Проліски надії 2018р»,  «Зоряна мрія», І І місце (районний конкурс  Алексеєва Діана Аліна 8-А клас).

-      Участь у районній виставці малюнків «Охорона праці – очима дітей!», квітень 2018р.

-      Участь у районній виставці «Диво – це ти», квітень 2018р.

-      Участь у виставці  декоративно – прикладного мистецтва «Знай і люби свій рідний край», березень  2018р.

-      Волонтерський проект «Ти – не один» квітень 2018р.

-      Відкритий виховний захід «День Пам’яті і примирення» 07.05.2018р.

-      Проведення спортивних змагань «Нумо хлопці», «Нумо дівчата»грудень2017р., березень 2018р.

-      Участь у районному медіа – проекті «Наші герої» квітень 2018р.

Отже, у 2018 – 2019 н.р. необхідно:

Продовжити роботу щодо забезпечення виховання патріота, формуванню морально-ціннісних компетенцій дітей та молоді як запоруки їх успішної соціальної інтеграції; залучення батьківської громадськості до участі у заходах патріотичного спрямування; взаємодії сім’ї та школи через єдиний інформаційний простір.Забезпечити використання активних форм роботи з учнівським самоврядуванням для підвищення соціальної активності учнів, готовності до участі у процесах державотворення, здатності до самостійного життєвого вибору.Проектувати розвиток інтелекту, моральності, естетичної й емоційної культури кожної дитини; віднаходження в освітньому просторі навчального закладу чи за його межами місце, де їх можна розвивати.

Спортивні досягнення учнів Корделівської СЗШ І-ІІІ ст.

протягом 2017-2018 н .р.:

-      Змагання з баскетболу  юнаки – І місце район, 6 місце область.

-      Змагання з баскетболу  дівчата  – І місце район, 9 місце область.

-      Змагання з баскетболу  юнаки 3*3 старші  – І місце район, 4 місце область.

-      Змагання з баскетболу  юнаки 3*3 молодші – І місце район

-      Змагання з баскетболу  дівчата 3*3 старші – І місце район, 6 місце область.

-      Змагання з баскетболу  дівчата 3*3 молодші – І місце район, 5 місце область.

-      Змагання з волейболу  юнаки – І місце район.

-      Змагання з волейболу  дівчата – І місце район, 9 місце область.

-      Змагання з футболу  юнаки – 4 місце район.

-      Змагання з фут залу 5 клас – ІІІ місце район.

-      Змагання «Нащадки козацької слави» – І місце район.

-      «Джура» - І місце район, ІІ місце область.

-      Спартакіада допризовної молоді І місце район, І місце область.

7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

         Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. З березня 2015 року в Корделівській СЗШ І-ІІІ ступенів працює медична сестра на 0,75 ставки. Щорічно в Корделівській лікарні, а також на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано в Корделівські лікарні, а також  в Калинівській ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

         Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Харчування 358 учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 2,3-4 перервах у їдальні школи.

         Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є заходи по збереженню життя і здоров’я дітей де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

         Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи.

         На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. По  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, проводяться профілактичні заходи.

9. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 29 років назад. Але не зважаючи на великий вік, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування і допомога школі проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Калинівської РДА, сільською радою, батьками, меценатами.

Вирішені та заплановані задачі. А саме:

-На даний момент заготовлено 210 куб.м дров (34 машини) а також 6 т вугілля. До опалювального сезону планується збільшення даних об’ємів.

- Завершений ремонт коміна.

- Реконструйовано дренажну систему котельні.

- Замінено кран труби постачання газу.

- Виконано ремонт живильних насосів, проведена чистка котлів на твердому паливі.

- Відремонтовано пристрій для регенераційної очистки води.

- Проведено поточний ремонт даху школи, шкільного гаражу.

- За сприянням народного депутата Юрчишина П.В., голови районної ради Поліщука В.К. було виділено кошти на утеплення та реконструкцію однієї зі сторін навчального закладу на 100 тис. грн. Планується ще на 1,2 млн грн.

-За навчальний рік було встановлено пластикові вікна у кількості 6 шт. за сприянням народного депутата Юрчишина П.В., також зроблено відкоси для них.

- Пробурено Артезіанську свердловину на території школи, що буде забезпечувати школу та частину села. За сприянням народного депутата Юрчишина П.В. (200 тис. грн.) а також сільської ради.

- Закуплено комплекс спортивних тренажерів на суму 70 тис. грн.

- Народним депутатом Юрчишиним П.В. виділено 30 тис грн на закупівлю музичного обладнання для школи.

- Здійснюється демонтаж старих вікон.

- Систематично проводяться ремонтні роботи, щодо відновлення шкільного фундаменту. А також створені безпечні каналізаційні люки та водовідводи.

- Систематично проводиться ремонт зовнішніх та внутрішніх шкільних туалетів.

- Здійснюється ремонт та профілактика каналізаційних труб в підвалі школи (замінено 15 м зливних труб).

- Періодично здійснювався ремонт шкільного автобусу, технічні огляди, поставлені нові акумулятори, частина шин, ремонт ходової. Планується фарбування шкільного автобусу.

- Систематично здійснюються планові роботи по косінню трави та кущів, чистка дерев, як на території школи, так і за її межами, систематично здійснюється вивезення сміття.

- Планується придбання будівельних матеріалів: цементу, вапна, фарби, шпаклівки та іншого за рахунок сільської ради, батьківського комітету та меценатів.

- Плануються заходи по виконанню робіт: фарбування, шпаклювання, побілка, мурування, утеплення, встановленню вікон, ремонт шкільних парт та стільців.

- Протягом року закуплялися та ремонтувалися господарчі інструменти (тример, бензопила, газонокосарка, болгарка, дрель і т.д.).

- Розширено систему сповіщення про початок та кінець уроків, наради та евакуації (шкільний дзвінок та проводка).

- Продовжують закуплятися необхідні хім. засоби для підтримки чистоти школи.

- Здійснювалось харчування учнів школи. З 362 учнів харчувалося 136 учнів за батьківські кошти, 13 учнів - райво, 50 учнів сільська рада. Заготовлено продукти харчування за рахунок спонсорів, сільської ради, батьків та вчителів, адміністрації школи.

- В процесі знаходиться робота по встановленню мережі Wi-Fi, планується забезпечення доступом до Інтернет 1-х класів.

- Періодично здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (обслуговування комп’ютерів, принтерів).

- Школа була обладнана додатковими вогнегасниками.

- Під час вибухів у військовій частині Калинівки наша школа прийняла людей, котрі потребували допомоги. Сільська рада допомогла забезпечити школу волонтерами.

- Сільська рада фінансово допомогала у організації «Джури», а також при відзначенні дітей-напівсиріт.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Калинівського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, вчителями, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Наша школа співпрацює з сільською радою, щодо облагороджування території села.

10. Управлінська діяльність.

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

         У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

         Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

         Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.